Categories

Showing All Files In: Thuế TNCN hết hiệu lực ( Sort by Name Ascending, Date Descending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Nghị định 100 quy định chi tiết về thuế TNCN

Nghị định 100/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN

Date: 07/09/2008

Ngày hiệu lực: 01/01/2009

Thông tư 84 hướng dẫn về thuế TNCN

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 04/2007/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Date: 29/09/2008

Ngày hiệu lực: 01-01-2009

Thông tư 62 hướng dẫn về thuế TNCN

Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của Bộ Tài chính Về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Date: 26/03/2009

Ngày hiệu lực: 01-01-2009

Thông tư 02 thuế TNCN liên quan đến bắt động sản

Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/1/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/208 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân.

Date: 10/01/2010

Ngày hiệu lực: 25-02-2010

Nghị định 106 sửa đổi ND 85 về quản lý thuế và ND 100 thuế TNCN

Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 85/2007/NĐ-CP về kê khai, quản lý Thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP về thuế TNCN

Date: 27/10/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2011

Thông tư 12 sửa đổi TT84 hướng dẫn về thuế TNCN

Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/1/2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính

Date: 25/01/2011

Ngày hiệu lực: 12-03-2011

Công văn 230 về quyết toán thuế TNCN 2011

Công văn số 230/TCT-TNCN ngày 17/01/2012 của Tổng cục Thuế Về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011.

Date: 16/01/2012

Ngày hiệu lực:

Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN 2012

Công văn số 187/TCT-TNCN ngày 15/1/2013 của Tổng cục Thuế Về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012. (10 trang)

Date: 14/01/2013

Ngày hiệu lực: 15-01-2013

Thông tư số 113 sửa đổi bổ sung về thuế TNCN

Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 4/8/2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27.03.2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11.01.2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26.01.2011

Date: 19/12/2013

Ngày hiệu lực: 19-09-2011