Categories

Showing All Files In: QĐ khác của kế toán ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Thông tư 89 SDBS TT 228 về trích lập dự phòng

Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu kho đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

Date: 27/06/2013

Ngày hiệu lực: 26-07-2013

Thông tư 45 chế độ quản lý, khấu hao TSCĐ

Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)

Date: 24/04/2013

Ngày hiệu lực: 10-06-2013

Thông tư 228 về trích lập dự phòng

Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

Date: 06/12/2009

Ngày hiệu lực: 21-01-2010

Thông tư 179 về chênh lệch tỷ giá hối đoái

Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính Về việc quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

Date: 01/01/1970

Ngày hiệu lực: 10-12-2012