Categories

Showing All Files In: Thuế XK & Thuế NK ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Biểu thuế XNK, áp dụng từ 1/9/2016

Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Date: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 01-09-2016

Biểu thuế nhập khẩu thông thường (Non-MFN), áp dụng từ 1/9/2016

Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu

Date: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 01-09-2016

Luật 107 về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Luật số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Date: 05/04/2016

Ngày hiệu lực: 01-09-2016

Thông tư 182/2015/TT-BTC biểu thuế xuất nhập khẩu 2016

Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Date: 15/11/2015

Ngày hiệu lực: 01-01-2016

Thông tư số 193 ban hành Biểu thuế xuất, nhập khẩu 2013

Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (637 trang)

Date: 14/11/2012

Ngày hiệu lực: 01-01-2013

Thông tư 157 biểu thuế XNK 2012

Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo các danh mục mặt hàng chịu thuế.

Date: 13/11/2011

Ngày hiệu lực: 01-01-2012

Thông tư số 184 Biểu Thuế XNK ưu đãi 2011

Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (604 tr.)

Thông tư này công bố Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi và Biểu thuế xuất khẩu áp dụng từ 01/01/2011, thay thế cho Biểu thuế MFN hiện hành ban hành tại Thông tư 216/2009/TT-BTC.

Date: 14/11/2010

Ngày hiệu lực: 01-01-2011

Thông tư 133 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu

Thông tư số 133/2010/TT-BTC ngày 9/9/2010 của Bộ Tài chính Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Date: 08/09/2010

Ngày hiệu lực: 24/10/2010

87/2010/NĐ-CP

Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế XNK số 45/2005/QH11.

Date: 12/08/2010

Ngày hiệu lực: 01/10/2010

101/2010/TT-BTC

Thông tư số 101/2010/TT-BTC ngày 14/7/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

Date: 13/07/2010

Ngày hiệu lực: 28/08/2010

20/2010/TT-BCT

Quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

Date: 16/05/2010

Ngày hiệu lực: 02/07/2010

58/2010/TT-BTC

Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Ần Độ giai đoạn 2010-2012.

Date: 15/04/2010

Ngày hiệu lực: 01/06/2010

49/2010/TT-BTC

Hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đới với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Date: 11/04/2010

Ngày hiệu lực: 27/05/2010