Categories

Showing All Files In: Luật Đầu tư ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu Tư

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13

Date: 11/11/2015

Ngày hiệu lực: 27-12-2015

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

Date: 25/11/2014

Ngày hiệu lực: 01-07-2015