Categories

Showing All Files In: Luật KDBĐS ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Luật kinh doanh BĐS số 66/2014/QH13

Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014. Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản.

Date: 24/11/2014

Ngày hiệu lực: 01-07-2015