Categories

Showing All Files In: Hóa đơn chứng từ ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

Thông tư 17/VBHN-BTC Hướng dẫn về hóa đơn

Thông tư 17/VBHN-BTC ngày 17/6/2015 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Date: 16/06/2015

Ngày hiệu lực:

TTLT 64 quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu LTTTT

Thông tư Liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 8/5/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Công thương - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Date: 07/05/2015

Ngày hiệu lực: 01-07-2015

Thông tư 39 quy định mới về hóa đơn

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/ND-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Date: 30/03/2014

Ngày hiệu lực: 01-06-2014

Nghị định 04 sửa đổi NĐ 51 về hóa đơn

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CPCo sua doi, bo sung ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Date: 16/01/2014

Ngày hiệu lực: 01-03-2014

Thông tư 64 hướng dẫn NĐ 51 về hóa đơn

Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Date: 14/05/2013

Ngày hiệu lực: 01-07-2013

TTLT 60 hóa đơn chứng từ đ/v hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Ngày 12/05/2011, Bộ Tài Chính - Bộ Công Thương và Bộ Công An đã ban hành thông tư liên tịch 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA hướng dẫn chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường bao gồm: hàng hoá nhập khẩu đang trên đường vận chuyển; đang bày bán; để tại kho, bến, bãi, tại cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá nhập khẩu hoặc tại địa điểm khác (gọi chung là hàng hoá nhập khẩu); xử lý vi phạm quy định về hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Date: 17/06/2011

Ngày hiệu lực: 01-07-2011

Thông tư 32 về hóa đơn điện tử

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (17 tr.)

Date: 13/03/2011

Ngày hiệu lực: 01-05-2011

Thông tư 13 sửa đổi bổ sung thông tư 153 về hóa đơn

Date: 07/02/2011

Ngày hiệu lực: 25-03-2011

Quyết định 2905 đính chính thông tư 153

Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 9/11/2010 của Bộ Tài chính Về việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (14 tr.)

Date: 08/11/2010

Ngày hiệu lực: 01-01-2011

Thông tư 153 hướng dẫn NĐ 51 về hóa đơn

Bộ Tài chính đã ban hành TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn thực hiện NĐ51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng, dịch vụ.

Date: 27/09/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2011

Nghị định 51 quy định về hóa đơn

Nghị Định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Date: 13/05/2010

Ngày hiệu lực: 01/01/2011