Categories

Child Categories

Showing All Files In: Thuế GTGT ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

TT 173/2016/TT-BTC sđbs về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016

Date: 27/10/2016

Ngày hiệu lực: 15-12-2016

Thông tư 16/VBHN-BTC hướng dẫn Thuế GTGT

Thông tư 16/VBHN-BTC ngày 17/6/2015 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Date: 16/06/2015

Ngày hiệu lực:

Thông tư số 134/2014/TT-BTC

Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/09/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

Date: 11/09/2014

Ngày hiệu lực: 27-10-2014

Thông tư 83/2014/TT-BTC về biểu thuế GTGT hàng nhập khẩu

Ngày 26/06/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.

Thông tư 83/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2014. Thông tư 83/2014/TT-BTC sẽ thay thế Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Thông tư số 74/2009/TT-BTC ngày 13/4/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC; Thông tư số 84/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 131/2008/TT-BTC;

Date: 25/06/2014

Ngày hiệu lực: 10-08-2014

Thông tư số 219 hướng dẫn thuế GTGT từ 2014

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Date: 30/12/2013

Ngày hiệu lực: 01-01-2014

Nghị định số 209 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng

Date: 17/12/2013

Ngày hiệu lực: 01-01-2014

Luật số 31 sửa đổi bổ sung Thuế GTGT

Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Date: 18/06/2013

Ngày hiệu lực: 01-01-2014

Luật thuế giá trị gia tăng hợp nhất

Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Date: 18/06/2013

Ngày hiệu lực: 01-01-2014

Luật Thuế GTGT 2009

Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội Về Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

Date: 02/06/2008

Ngày hiệu lực: 01-01-2009