Categories

All Files ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Lượt tải về Ascending, Filesize Ascending )

101/2010/TT-BTC

Thông tư số 101/2010/TT-BTC ngày 14/7/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

Date: 13/07/2010

Ngày hiệu lực: 28/08/2010

105/2010/TT-BTC

Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

Date: 22/07/2010

Ngày hiệu lực: 23/07/2010

116/2010/TT-BTC

Thông tư số 116/2010/TT-BTC ngày 4/8/2010 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Date: 03/08/2010

Ngày hiệu lực: 04/08/2010

122/2010/TT-BTC

Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá.

Date: 11/08/2010

Ngày hiệu lực: 01/10/2010

128/2010/TT-BTC

Thông tư số 128/2010/TT-BTC ngày 26/8/2010 của Bộ Tài chính Về việc tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu.

Date: 25/08/2010

Ngày hiệu lực: 11/10/2010

1820/QĐ-TCHQ

Quyết định số 1820/QĐ-TCHQ ngày 28/7/2010 của Bộ Tài chính Về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

Date: 27/07/2010

Ngày hiệu lực: 01/08/2010

20/2010/TT-BCT

Quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

Date: 16/05/2010

Ngày hiệu lực: 02/07/2010

49/2010/TT-BTC

Hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đới với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Date: 11/04/2010

Ngày hiệu lực: 27/05/2010

50/2010/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25.11.2009.

Date: 13/05/2010

Ngày hiệu lực: 01/07/2010

58/2010/TT-BTC

Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Ần Độ giai đoạn 2010-2012.

Date: 15/04/2010

Ngày hiệu lực: 01/06/2010

68/2010/TT-BTC

Hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Date: 25/04/2010

Ngày hiệu lực: 10/06/2010

777/QĐ-BHXH

Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Date: 16/05/2010

Ngày hiệu lực: 01/07/2010

84/2010/NĐ-CP

Nghị định số 84/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19-01-2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Date: 01/08/2010

Ngày hiệu lực: 20/09/2010

85/2010/NĐ-CP

Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Date: 01/08/2010

Ngày hiệu lực: 20/09/2010

86/2010/NĐ-CP

Nghị định số 86/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội

Date: 12/08/2010

Ngày hiệu lực: 01/10/2010

Pages

Page - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25